Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na ZUŠ v Stupave je absolvovanie prijímacieho pohovoru, na ktorom dieťa preukáže základné schopnosti pre štúdium zvoleného odboru:
hudobný odbor - základné rytmické a intonačné schopnosti (deti nastupujúce do 1.triedy ZŠ),
tanečný odbor - základné pohybovo-rytmické schopnosti (5 ročné deti, deti nastupujúce do 1.triedy ZŠ),
literárno dramatický odbor - v súčasnosti nevyučujeme,
výtvarný odbor - základné zručnosti výtvarného charakteru (deti nastupujúce do 1.triedy ZŠ - priniesť vlastné výtvarné práce).

 

Prihlášku na ZUŠ v Stupave si môžete stiahnuť na webstránke školy alebo vyzdvihnúť v budove školy.
Platba pri zápise je 2 €, školné 10 €/mesiac (v zmysle VZN 6/2016 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava )

Prihláška na ZUŠ na stiahnutie.

Platby prevodom na účet:

  • Školné: SK77 0200 0000 0019 3622 2254
  • Rodičovský príspevok: SK69 1100 0000 0026 2107 6226