Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Úlohy a ciele OZ pri ZUŠ Stupava

Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole v Stupave bolo založené 13. 12. 2004, zaregistrované Ministerstvom vnútra SR, VVS/1-900/90-252 18.

 

Úlohou a cieľom OZ pri ZUŠ v Stupave je podpora hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a estetických činností zameraných na zmysluplné využívanie voľného času detí.

 

OZ pri ZUŠ v Stupave poskytuje podporu hlavne v oblastiach voľnočasových aktivít:

 • zapájanie rodičov do výchovno - vzdelávacieho procesu
 • príprava detí predškolského veku, diagnostika motorických, výtvarných, hudobných a rytmických schopností a ich následný rozvoj
 • príprava spoločných projektov v jednotlivých oddeleniach ZUŠ
 • ďalšie vzdelávanie a doškoľovanie profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov
 • poradenstvo pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu umeleckého zamerania
 • všestranný harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa
 • OZ pri ZUŠ v Stupave dbá o zlepšovanie prostredia detí v ZUŠ
 • OZ pri ZUŠ v Stupave napomáha spoločným aktivitám rodičov a detí
 • OZ pri ZUŠ v Stupave podporuje aktívny prístup rodičov k aktivitám školy
 • OZ pri ZUŠ v Stupave v spolupráci s inými mimovládnymi organizáciami v rámci pripomienkového konania bude ovplyvňovať tvorbu právnych noriem
 • OZ pri ZUŠ v Stupave spolupracuje s verejnými, súkromnými, cirkevnými a vedeckými inštitúciami, ktoré sledujú príbuzné ciele a úlohy.
 • OZ pri ZUŠ v Stupave získava informácie o práci podobných organizácií v zahraničí, nadväzuje s nimi kontakty a spoluprácu.