Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Vernisáž prác detí výtvarného odboru

ZUŠ Stupava v spolupráci s OZ Pour-ART Vás pozýva
na vernisáž prác detí výtvarného odboru ZUŠ a MŠ, ktorá sa uskutoční
dňa 8. 6. 2016 o 17. 30 h v Stupavskej synagóge.

Vernisáž 2016

Výstava v Synagóge bude otvorená nasledovne:
9.6. - 15.00 - 19.00
10.6. - 15.00 - 19.00
11.6. - 15.00 -18.00
12.6. - 15.00 - 18.00
13.6. - 15.00 - 19.00
14.6. - 15.00 - 19.00
15.6. - 15.00 - 19.00
16.6. - 15.00 - 19.00
17.6. - 15.00 - 19.00

 

 

31.05.2016 [last update: 10.05.2017]

Informácie

Platba školného a rodičovský príspevok od 1.1.2009

V zmysle VZN č.3/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol. zariadeniach mesta Stupava, školné od 1.1.2009 je stanovené vo výške 4,5 €.
Rodičovský príspevok je stanovený vo výške 1,66 € mesačne ( na prepočet bol použitý konverzný kurz 30,1260 Sk/€).

Platba poštovými poukazmi zostáva nezmenená.
Pri úhrade cez internetbanking používajte správny variabilný symbol.

 


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008

ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava

§ 3
Základná umelecká škola

  1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka v období od 01.09.2008 do 31.12.2008 sumou 130,- Sk ( 4,31 € ) a od 01.01.2009 v sume 4,5 € (135,60 Sk).
  2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva dospelá osoba mesačne v období od 01.09.2008 do 31.12.2008 sumou 130,- Sk ( 4,31 € ) a od 01.01.2009 v sume 4,5 € (135,60 Sk).
    Riaditeľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odst. 1.) a 2.), ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
  3. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej umeleckej školy vnútorným predpisom školy.